Presentació

L’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL “EcoBP, SL” gestiona des de l’any 2001 diverses fraccions de residus sòlids urbans de la majoria dels ajuntaments de la comarca del Baix Penedès (vidre, paper-cartró i envasos lleugers, xarxa de deixalleries i abocador de runes d’obra). Entre els anys 2010 a 2012, l’empresa activa la gestió de les fraccions d’orgànica (FORM) i de rebuig, amb el corresponent i molt significatiu increment del volum de serveis prestats.

Els objectius bàsics amb què EcoBP va iniciar la seva activitat l’any 2001 com a empresa comarcal de serveis varen ser impulsar la recollida selectiva de residus, la millora dels serveis a tots els municipis de la comarca, la creació de noves recollides de subproductes, el foment de l’educació ambiental i, en definitiva, la incorporació d’un sistema de gestió integral dels residus estès a tota la comarca de forma comú en les diferents vessants de la gestió.

secc_coneixer